Съюз на българските скиори и сноубордисти

начало | форум | курорти | членство | цели | обяви | приключения | отстъпки | училище | контакти | стани партньор | потърси приятели |
email pass

 

УСТАВ
на
"СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СКИОРИ И СНОУБОРДИСТИ",

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. " СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СКИОРИ И СНОУБОРДИСТИ", /наричано по-нататък "Сдружението"/ е българско сдружение с нестопанска цел в частна полза, учредено в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел / ЗЮЛНЦ/.

Чл.2. Седалището на Сдружението е: град София. Адресът на управление на Сдружението е както следва: град София, ж.к. "Сердика", бл.12, ап.52

Чл.3. Сдружението се учредява за неопределен срок от време.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл.4. Сдружението се учредява за постигане на следните цели:
1. Популяризиране и други инициативи за развитие на масовите ски и сноуборд в България;
2. Подпомагане и развитие на проекти за създаването на нови и разширяване на вече съществуващите ски зони;
3. Проучване, опазване и защита на природните паркове в непосредствена близост до ски зоните;
4. Подпомагане на всички желаещите да се занимават с тези спортове дори и да не са членове;
5. осъществяване на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между членовете на Сдружението, както и координация в интересите им при ски турове в чужди държави;
6. да отправя предложения пред ски курортите за регламентиране на въпроси от съществено значение;
7. да създаде информационна система;
8. да стимулира и осигурява участието на членовете на Сдружението в национални и международни прояви;
9. да осъществява контакти с български и международни организации;

Чл.5. Сдружението ще работи за постигане на целите си със следните основни средства:
1. Изграждане на собствена материална база от специализирано обурудване;
2. Издаване на печатни материали, публикации в печатни и електронни издания, медийни изяви;
3. Реклама и връзки с обществеността/PR/;
4. Организиране и участие в семинари, дискусии, консултации и др., с цел популяризиране на ски и сноуборд спортовете.;
5. Участие в проекти и други съвместни дейности с български и чуждестранни правителствени и неправителствени организации;
6. Организиране на обществени мероприятия за набиране на средства и популяризиране идеите на сдружението;
7. Управление на финансови активи и разработка на проекти;
8. Създаване на контакти с други сродни организации/български или международни/ с цел сътрудничество.

Чл.6/1/.Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната си дейност, като използва прихода от нея за постигане на определените в Устава цели.
/2/. Предметът на дейност на Сдружението е:
Разработване и управление на собствени проекти и програми и създаване на собствена материална база, поддържане на информационни уебсайтове; Участие в национални и международни проекти и програми; Организация и съдействие за провеждане в страната на регионални, областни, национални и международни мероприятия с приложен характер;
Осъществяване на контакти и сътрудничество с държавни органи и неправителствени организации; Организиране на експертни групи в областта на дейност на Сдружението; Изграждане на групи по интереси (ГИ); Издателска дейност; Обмен на идеи посредством лекции, семинари, дискусии, конференции, изработка на филми и други дейности в съответствие с целите си и разрешена от ЗЮЛНЦ.
/3/. Сдружението не разпределя печалба.

ЧЛЕНУВАНЕ В СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7. Членове на сдружението могат да бъдат пълнолетни физически лица и юридически лица, които приемат Устава и целите на Сдружението. Юридическите лица се представляват в Сдружението от законните си представители или от надлежно упълномощени от тях лица.

Чл.8
/1/. Членуването в сдружението е доброволно.
/2/. Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
/3/. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.9. Всеки член на Сдружението има право:
1. да участва в работата на Общото събрание на Сдружението;
2. да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет;
3. да получава информация за дейността на Сдружението;
4. да получи членска карта;
5. да участва във всички организирани от Сдружението форуми, семинари, дискусии и други мероприятия.
6. да носи отличителните знаци на сдружението.

Чл.10. Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава и изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. да помага и съдейства на начинаещи скиор или сноубордисти;
3. да заплаща членски внос в срока, определен в Устава;
4. да работи за постигане целите на Сдружението;
5. да не уронва авторитета и престижа на Сдружението

Чл.11
/1/. Нови членове на Сдружението се приемат по тяхна писмена молба-заявление до Управителния съвет, в която изрично заявяват, че приемат Устава на Сдружението и се задължават да го спазван.
/2/. Приемането на нови членове на Сдружението става с решение на Управителния съвет. Отказът за приемане на нов член може да се обжалва пред Общото събрание.

Чл.12/1/. Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния Съвет на Сдружението - от датата на получаване;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването по решение на управителния съвет - от датата на решението;
4. пореди незпазване на чл. 10 т. 1,3, и 5
5. с прекратяване на Сдружението.
/2/. При прекратяване на членството, преди края на календарната година Сдружението не дължи възстановяване или връщане на съответната част от направената годишна вноска.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.13. Всеки член на Сдружението е длъжен да заплаща годишния членски внос за текущата година до края на месец март.

Чл.14
/1/. Размерът на годишния членски внос се определя от учредителите на Сдружението и може да бъде променян само с решение на Общото събрание.
/2/. Годишния членски внос може да бъде в различен размер за членовете-физически лица и за членовете-юридически лица.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.15
/1/.Върховен орган на Сдружението е Общото събрание на членовете.
/2/. Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.

Чл.16. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Чл.17/1/. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. приема решения за потвърждаване или отмяна на решенията на Управителния съвет за приемане или изключване на членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
9. приема бюджета на Сдружението;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона. Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13.
/1/взема и други решения, предвидени в Устава.
/2/. Правата по ал.1, т. 1,3,7,9,11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

/3/. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
/4/. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
/5/. Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/6/. Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.18
/1/. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/2/. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/3/. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.19. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.20.
/1/. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/2/. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той има ръководни функции или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
/3/. Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.21
/1/. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
/2/. Решения по чл. 17, ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/3/. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.22
/1/. Управителният съвет се състои от три лица - членове на Сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години.
/2/Броя на членовете на управителния съвет може да бъде променен на общо събрание.
/3/. Мандата на членовете на Управителния съвет е 3 години. С решение на Общото събрание член на Управителния съвет може да бъде сменен и преди изтичане на мандата. Новоизбраният член довършва мандата на сменения такъв. Членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват правомощията си и след изтичане на мандата до избора на нови членове от Общото събрание.

Чл.23. Управителният съвет:
1. представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

Чл.24
/1/. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателя не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
/2/. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/4/. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, посочени в чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ- с мнозинство от всички членове.
/5/. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.25. Управителният съвет съблюдава и осигурява спазването от Сдружението на всички законови изисквания, предвидени в ЗЮЛНЦ за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.26
/1/. Управителният съвет избира от състава си Председател на съвета.
/2/. Правомощия на Председателя:
1. осъществява цялостно оперативно ръководство на Сдружението и го представлява пред трети лица;
2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. сключва трудови и граждански договори с трети лица;
4. води заседанията на Управителния съвет;
5. организира воденето на счетоводството, книгите и другата документация на Сдружението.
/3/. Председателят може да бъде сменян и преди изтичане на мандата му:
1. при нарушение на Устава;
2. несправяне с работата;
3. фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
4. извършване на престъпление от общ характер.

ИМУЩЕСТВО

Чл.27
/1/. Имуществото на сдружението се състои от право на собственост и всякакви други права, които съгласно закона могат да бъдат притежавани от юридическо лице с нестопанска цел.
/2/. Сдружението може да получава завещания, дарения, спонсорства, приходи от собствена стопанска дейност, държавно или общинско финансиране, финансиране по международни програми, както и друго финансиране и имущество, получено в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗЮЛНЦ.

Чл.28. Оперативното управление на имуществото на Сдружението се осъществява от Председателя на управителния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.29. Сдружението се прекратява:
1. с решение на-Общото събрание;
2. с решение на Софийски градски съд при условия, предвидени в ЗЮЛНЦ.

Чл.30
/1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, като ако няма друго решение на Общото събрание за ликвидатор се назначава Председателя на Управителния съвет.
/2/. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.
/3/. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1-3;
5. роднините на лицата по т. 1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.31. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, по решение на Общото събрание се представя на сдружение с нестопанска цел със сходни цели, или ако няма такова решение на Общото събрание се предоставя на Столична община.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилага ЗЮЛНЦ и действащото законодателство.
Настоящият Устав е приет на Учредително събрание на Сдружението, проведено в град София на 03.01.2010 год. и подписан от учредителите.